fbpx Skip to content

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

  • 1.Postanowienia ogólne

 

 Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji udzielania rabatów dla klientów.

Organizatorem promocji jest Przystań Uroda, Fundacja Swoboda z siedzibą 95-015 Głowno, ul. Sosnowa 4.  NIP 7331346807, REGON 101316239. (dalej jako Organizator)

Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym www.przystanuroda.pl  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Przystań Uroda”).

Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 1.04.2023 do 1.04.2024 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

  • 2.Zasady Akcji Promocyjnej

Promocja dotyczy wybranego asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Przystani Uroda.

Rabat naliczany jest od cen katalogowych i wynosi maksymalnie 40% ceny.

Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

  • 3.Reklamacje

W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

pocztą elektroniczną na adres: biuro@przystanuroda.pl

pisemnie na adres:

Przystań Uroda, Fundacja Swoboda z siedzibą 95-015 Głowno, ul. Sosnowa 4. 

 

Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w sklepie www.przystanurada.pl w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. 

  • 4.Postanowienia końcowe

Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej  www.przystanuroda.pl

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.04.2023 r.