fbpx Skip to content

Regulaminy konkursów

Regulamin Konkursu „Kobieta”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Kobieta” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

1.1. Definicje:

Konkurs – konkurs pod nazwą „Kobieta” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.

Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadząca działalności gospodarczej.

Organizator – organizatorem Konkursu jest „Fundacja Swoboda”, ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno, NIP: 7331346807, REGON: 101316239/ Przystań Uroda

Fundator – „Fundacja Swoboda”, ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno, NIP: 7331346807, REGON: 101316239/ Przystań Uroda

Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com i Instagram.com.

Laureat – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.

Nagroda – nagrodą konkursową jest ℤ𝔸𝔹𝕀𝔼𝔾 𝔽𝕆𝕋𝕆𝕆𝔻𝕄Ł𝔸𝔻ℤ𝔸ℕ𝕀𝔸 ℕ𝔸 𝕋𝕎𝔸ℝℤ przy użycia naszego najnowszego urządzenia Harmony Baby Rejuve oraz 𝟭𝟱% 𝗿𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗻𝗮 𝘄𝘆𝗯𝗿𝗮𝗻𝘆 𝘇𝗮𝗯𝗶𝗲𝗴 𝗹𝘂𝗯 𝘂𝘀ł𝘂𝗴𝗲̨ z całej oferty Przystani Uroda!


Profil Przystań uroda – oficjalny fanpage Przystani uroda”, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook.com i Instagram.com pod adresami https://www.facebook.com/przystanuroda i https://www.instagram.com/przystan_uroda

Portal Facebook, Instagram nie jest organizatorem konkursu.

Fan – osoba fizyczna, która polubi Profil Przystań uroda  na portalu społecznościowym Facebook i Instagram

Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu Facebook.com i Instagram.com, ogłaszający konkurs i jego zasady.

Zgłoszenie konkursowe – każdy z fanów profilu Przystani Uroda ma prawo do jednego zgłoszenia konkursowego. Dokonuje go poprzez dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem lub opisem zgodnym z wytycznymi Konkursu.

Zadanie konkursowe:

Przedstaw nam, wyjątkowo kreatywnie, swój sposób pielęgnacji cery wokół oczu.

1.2 Cel konkursu

Celem Konkursu jest promocja fanpage Przystani Uroda . Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.3 Zasięg terytorialny i czas trwania Konkursu.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu na Profilu Przystani Uroda

Konkurs trwa od godziny 10:05 dnia 07.03.2022 roku do godziny 23:59 dnia 09.03.2022 roku.

Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej 11.03. 2021 r.

1.4. Udział w Konkursie

Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.przytsnuroda.pl oraz w biurze Organizatora przy ulicy Sosnowej 4, Głowno.. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.

Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Przystań Uroda do wykorzystania w celach marketingowych przesłanej przez siebie pracy.

Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.

W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Przystani Uroda  swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w Zgłoszeniu lub nazwą profilu Uczestnika na portalu Facebook.com.

1.5. Przebieg konkursu

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego, które zawierać będzie Zadanie konkursowe.

Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez umieszczenie na Profilu Organizatora Zadania w formie komentarza.

Zadaniem konkursowym jest :

„𝗡𝗮𝗽𝗶𝘀𝘇 𝘄 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝘇𝘂 𝗽𝗼𝗱 𝘁𝘆𝗺 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗷𝗮𝗸𝗶𝗲 𝘄𝗴. 𝗖𝗶𝗲𝗯𝗶𝗲 𝗰𝗲𝗰𝗵𝘆 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗮𝗸𝘁𝗲𝗿𝘂 𝗽𝗼𝘄𝗶𝗻𝗻𝗮 𝗺𝗶𝗲𝗰́ 𝘄𝘀𝗽𝗼́ł𝗰𝘇𝗲𝘀𝗻𝗮 𝗸𝗼𝗯𝗶𝗲𝘁𝗮.”

Każdy Uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia.

Za zwycięzcę konkursu uznaje się 1 osób, która według jury, składającego się z pracowników  Przystani Uroda, najbardziej kreatywnie podejdzie do zadania.

Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.

Zadania Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

1.6. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Swoboda/ Przystań Uroda , 95-015 Głowno, ul. Sosnowa 4.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: Edyta Sroczyńska, fundacjaswoboda@op.pl

Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. W celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;

W celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

W celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:

a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
d) numer telefonu.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

2 NAGRODY

2.1 Wyłonienie zwycięzców

Po zakończeniu konkursu Organizator powołuje jury, które wyłoni zwycięzców.

Osoba wskazanych przez jury otrzyma tytuł Laureata oraz nagrodę.

2.2 Nagrody konkursowe

ℤ𝔸𝔹𝕀𝔼𝔾 𝔽𝕆𝕋𝕆𝕆𝔻𝕄Ł𝔸𝔻ℤ𝔸ℕ𝕀𝔸 ℕ𝔸 𝕋𝕎𝔸ℝℤ przy użycia naszego najnowszego urządzenia Harmony Baby Rejuve oraz 𝟭𝟱% 𝗿𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗻𝗮 𝘄𝘆𝗯𝗿𝗮𝗻𝘆 𝘇𝗮𝗯𝗶𝗲𝗴 𝗹𝘂𝗯 𝘂𝘀ł𝘂𝗴𝗲̨ z całej oferty Przystani Uroda!

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4.2 Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: biuro@przystanuroda.pl

Regulamin Konkursu – 21.11.2021

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Makijaż +świece” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

1.1. Definicje:

Konkurs – konkurs pod nazwą „Makijaż + świece” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.

Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieprowadząca działalności gospodarczej.

Organizator – organizatorem Konkursu jest „Fundacja Swoboda”, ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno, NIP: 7331346807, REGON: 101316239/ Przystań Uroda

Fundator – „Fundacja Swoboda”, ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno, NIP: 7331346807, REGON: 101316239/ Przystań Uroda

Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com i Instagram.com.

Laureat – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.

Nagroda – usługa, zabieg z oferty Przystań Uroda lub nagroda rzeczowa.

Profil Przystań uroda – oficjalny fanpage Przystani uroda, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook.com i Instagram.com pod adresami https://www.facebook.com/przystanuroda i https://www.instagram.com/przystan_uroda

Portal Facebook, Instagram nie jest organizatorem konkursu.

Fan – osoba fizyczna, która polubi Profil Przystań uroda  na portalu społecznościowym Facebook i Instagram

Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu Facebook.com i Instagram.com, ogłaszający konkurs i jego zasady.

Zgłoszenie konkursowe – każdy z fanów profilu Przystani Uroda ma prawo do jednego zgłoszenia konkursowego. Dokonuje go poprzez dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem lub opisem zgodnym z wytycznymi Konkursu.

Zadanie konkursowe:

Odpowiedz na pytanie: Dlaczego lubicie Przystań Uroda? Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym.

1.2 Cel konkursu

Celem Konkursu jest promocja fanpage Przystani Uroda . Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.3 Zasięg terytorialny i czas trwania Konkursu.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu na Profilu Przystani Uroda

Konkurs trwa od godziny 11:00 dnia 21.11.2021 roku do godziny 23:59 dnia 23.11.2021 roku.

Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej 24.11. 2021 r.

1.4. Udział w Konkursie

Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.przystanuroda.pl oraz w biurze Organizatora przy ulicy Sosnowej 4, Głowno. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.

Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Przystań Uroda do wykorzystania w celach marketingowych przesłanej przez siebie pracy.

Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.

W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Przystani Uroda  swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w Zgłoszeniu lub nazwą profilu Uczestnika na portalu Facebook.com.

1.5. Przebieg konkursu

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego, które zawierać będzie Zadanie konkursowe.

Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez umieszczenie na Profilu Organizatora Zadania w formie komentarza.

Każdy Uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia.

Za zwycięzcę konkursu uznaje się 1 osób, która według jury, składającego się z pracowników  Przystani Uroda, najbardziej kreatywnie podejdzie do zadania.

Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.

Zadania Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

1.6. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Swoboda/ Przystań Uroda , 95-015 Głowno, ul. Sosnowa 4.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: Edyta Sroczyńska, fundacjaswoboda@op.pl

Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. W celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;

W celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

W celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:

 1. a) sprostowania danych,
 2. b) usunięcia danych,
 3. c) ograniczenia przetwarzania danych,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) wniesienia sprzeciwu,
 6. f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres e-mail,
 3. d) numer telefonu.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

2 NAGRODY

2.1 Wyłonienie zwycięzców

Po zakończeniu konkursu Organizator powołuje jury, które wyłoni zwycięzców.

Osoba wskazana przez jury otrzyma tytuł Laureata oraz nagrodę główną: Wykonanie makijażu okazjonalnego w wybranym terminie. Termin ustalany jest telefonicznie lub za pomocą wiadomości prywatnej pomiędzy Organizatorem a Laureatem.

Maksymalnie 10 osób otrzyma świece zapachowe z logo firmowym Przystań Uroda. Warunkiem odbioru nagrody jest pokazanie w telefonie wiadomości prywatnej od organizatora z potwierdzaniem wygranej.
Świece można odebrać codziennie od dnia ogłoszenia wyników w godzinach od 10 do 18 na recepcji Przystani Uroda, ul. Sosnowa 4 piętro 2. Nagrody czekają do końca roku 2021 Nagród nie można wymienić. Nieodebrane nagrody do 31 grudnia 2021 przepadają.

 

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4.2 Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: biuro@przystanuroda.pl

 

Regulamin Konkursu „Dla mamy”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Dla mamy” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

1.1. Definicje:

Konkurs – konkurs pod nazwą „Dla mamy” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.

Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadząca działalności gospodarczej.

Organizator – organizatorem Konkursu jest „Fundacja Swoboda”, ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno, NIP: 7331346807, REGON: 101316239/ Przystań Uroda

Fundator – „Fundacja Swoboda”, ul. Sosnowa 4, 95-015 Głowno, NIP: 7331346807, REGON: 101316239/ Przystań Uroda

Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com i Instagram.com.

Laureat – Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania Nagrody.

Nagroda – nagrodą konkursową jest „Zabieg Zaffiro na okolicę oczu”.

Profil Przystań uroda – oficjalny fanpage Przystani uroda”, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook.com i Instagram.com pod adresami https://www.facebook.com/przystanuroda i https://www.instagram.com/przystan_uroda

Portal Facebook, Instagram nie jest organizatorem konkursu.

Fan – osoba fizyczna, która polubi Profil Przystań uroda  na portalu społecznościowym Facebook i Instagram

Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu Facebook.com i Instagram.com, ogłaszający konkurs i jego zasady.

Zgłoszenie konkursowe – każdy z fanów profilu Przystani Uroda ma prawo do jednego zgłoszenia konkursowego. Dokonuje go poprzez dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem lub opisem zgodnym z wytycznymi Konkursu.

Zadanie konkursowe:

Przedstaw nam, wyjątkowo kreatywnie, swój sposób pielęgnacji cery wokół oczu.

1.2 Cel konkursu

Celem Konkursu jest promocja fanpage Przystani Uroda . Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.3 Zasięg terytorialny i czas trwania Konkursu.

Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem internetu na Profilu Przystani Uroda

Konkurs trwa od godziny 11:00 dnia 14.05.2021 roku do godziny 23:59 dnia 24.05.2021 roku.

Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej 25.05. 2021 r.

1.4. Udział w Konkursie

Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.przytsnuroda.pl oraz w biurze Organizatora przy ulicy Sosnowej 4, Głowno.. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.

Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Przystań Uroda do wykorzystania w celach marketingowych przesłanej przez siebie pracy.

Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.

W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Przystani Uroda  swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w Zgłoszeniu lub nazwą profilu Uczestnika na portalu Facebook.com.

1.5. Przebieg konkursu

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego, które zawierać będzie Zadanie konkursowe.

Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez umieszczenie na Profilu Organizatora Zadania w formie komentarza.

Zadaniem konkursowym jest :

Przedstaw nam, wyjątkowo kreatywnie, swój sposób pielęgnacji cery wokół oczu.

Każdy Uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia.

Za zwycięzcę konkursu uznaje się 1 osób, która według jury, składającego się z pracowników  Przystani Uroda, najbardziej kreatywnie podejdzie do zadania.

Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.

Zadania Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

1.6. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Swoboda/ Przystań Uroda , 95-015 Głowno, ul. Sosnowa 4.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: Edyta Sroczyńska, fundacjaswoboda@op.pl

Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem. W celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;

W celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

W celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:

 1. a) sprostowania danych,
 2. b) usunięcia danych,
 3. c) ograniczenia przetwarzania danych,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) wniesienia sprzeciwu,
 6. f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres e-mail,
 3. d) numer telefonu.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

2 NAGRODY

2.1 Wyłonienie zwycięzców

Po zakończeniu konkursu Organizator powołuje jury, które wyłoni zwycięzców.

Osoba wskazanych przez jury otrzyma tytuł Laureata oraz nagrodę.

2.2 Nagrody konkursowe

W konkursie zostanie wydany voucher imienny na „Zabieg Zaffiro okolice oczu”.

„VOUCHER” ZAWIERA:

– wykonanie zabiegu Zaffiro okolice oczu w terminie do 60 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Każdy z uczestników może dokonać zakupu wymienionego zabiegu w cenie 190 PLN.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4.2 Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: biuro@przystanuroda.pl